ขอบเขตการศึกษา

กลุ่มงานที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพและความต้องการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มงานที่ 2 ประเมินปัญหาและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มงานที่ 3 ประเมิน Business Impact การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มงานที่ 4 วิเคราะห์สาเหตุปัญหาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มงานที่ 5 การพัฒนา Road map การจัดทำมาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มงานที่ 6 พัฒนา โครงการนำร่องในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ