กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มงานมาตรฐาน

นายธารธรรม อุประวงศ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน

นายพงศธร วรรณสุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ ยามาเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวศิริรักษ์ กุณฑีรนันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวชุติพันธุ์ ทิมทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวนราวัลย์ คำพวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายนนท์ อุยยานานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายภานุวัฒน์ สุขสบาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายมุมิน มณวิจิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

 

 
 

รายชื่อที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและจัดทำระบบข้อมูล
รศ.ศิริพร อ่องรุ่งเรือง
ผศ.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์
นายพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลและระบบงาน
นายสมโชค เรืองอิทธินันท์
น.ส.นภวรรณ กังสัมฤทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ดร.ศุภณัฐ กิจเจริญศักดิ์กุล
ดร.อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงข้อมูล
ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำแผนและกลยุทธ์
น.ส.กฤษณา นิธิเกตุกุล

บุคลากรสนับสนุนการทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและจัดทำระบบข้อมูล
นายเทวา คำปาเชื้อ
นายดาวยศ น้อยคงคา
น.ส.ปนิฏา ยงยุทธ
นายวันฉัตร ดำด้วง

บุคลากรสนับสนุนการทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลและระบบงาน
นายสุธี สุดประเสริฐ
นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี

บุคลากรสนับสนุนการทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ดร.อุษา สัมมาพันธ์

บุคลากรสนับสนุนการทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงข้อมูล
นายดุษฎี ธรรมวิจิตร

บุคลากรสนับสนุนการทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำแผนและกลยุทธ์
นายวสุเทพ ขุนทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นางอารีรัตน์ ทองใบ
น.ส.อัจฉรา นภาโชติ

บุคลากรสนับสนุนงานธุรการ
น.ส.เชษฐ์สุดา เลนะนันท์
น.ส.ยุวดี ชายเกตุ