ขอบเขตการศึกษา

จุดประสงค์ของเนื้อหาในบทนี้เพื่อนำเสนอวิธีการและแผนการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนการทำงานของโครงการพัฒนาฯนี้ให้ได้ผลลัพท์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน และสิ่งที่ต้องส่งมอบตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)

คณะที่ปรึกษา เสนอให้แบ่งงานที่จะต้องดำเนินการเป็น 7 กลุ่มงาน (Work Breakdown Structure) โดยแต่ละกลุ่มงานมีชื่อกลุ่มงานซึ่งแสดงกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการดังนี้

กลุ่มงานที่ 1:    จัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)

กลุ่มงานที่ 2:    ศึกษา และจัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (TH e-GIF Technical Interoperability Standards)

กลุ่มงานที่ 3:    จัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐตาม
แนวทาง TH e-GIF อย่างน้อย 1 ระบบ

กลุ่มงานที่ 4:    ศึกษา วิเคราะห์และนำเสนอขอบเขตความต้องการการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มงานที่ 5:    พัฒนาระบบต้นแบบที่เปิดเผย Source Code ในการเชื่อมโยงรับส่งและการใช้
ข้อมูลร่วมกัน ตามแนวทาง TH e-GIF ด้วยเว็บเซอร์วิส

กลุ่มงานที่ 6:    ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ และการจัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับTH e-GIF การนำไปประยุกต์ใช้

กลุ่มงานที่ 7:    จัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าและผลการดำเนินการของโครงการ
เอกสารรายงานผลงาน และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ