วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลที่พัฒนาตามแนวทาง

TH e-GIF ไปปรับปรุงพัฒนาการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลในหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

ตามแนวทาง TH e-GIF

4. เพื่อเผยแพร่เนื้อหาและการใช้งาน TH e-GIF ให้หน่วยงานที่มีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

5. ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรภาครัฐเรื่องการบูรณาการเชื่อมโยง

การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยใช้แนวทาง TH e-GIF