แนะนำโครงการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำ “กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ” หรือ Thailand Electronic Government Interoperability Frameworks (TH e-GIF) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ แล้วนั้น

นอกจากนี้การพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการแลกเปลี่ยนตามแนวทาง TH e-GIF เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่สำหรับหน่วยงาน เช่น ภาษาเอ๊กซ์เอ็มแอล (XML) เว็บเซอร์วิส (Web Services) เป็นต้น บุคลากรภาครัฐยังขาดความเข้าใจที่เพียงพอใน TH e-GIF และเทคโนโลยีที่ใช้ทำให้การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นไปอย่างล่าช้า จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และเพื่อให้การฝึกอบรมบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ควรเป็นการฝึกอบรมที่ได้ผลลัพธ์เป็นการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถทำงานได้จริงเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต