เอกสารเผยแพร่

เอกสาร TH-e-GIF
กิจกรรมในโครงการ
วันที่ 22 ตุลาคม 2552 สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 2
วันที่ 13 มกราคม 2553 สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และความสำคัญ ของการประยุกต์ใช้กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุงพร้อมรับฟังความคิดเห็น และสรุปผลการดำเนินโครงการฯ