ประมวลภาพงานสัมมนา

สัมมนาเริ่มต้นโครงการพัฒนากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ (TH e-GIF) ระยะที่3
และการพัฒนาระบบเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะด้วย TH e-GIF
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้อง Board Room ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต
กรุงเทพมหานคร
นายอังสุมาล ศุนาลัย
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประธานการประชุมฯ
กล่าวเปิดงานฯ
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กล่าวรายงาน
ดร.สมนึก คีรีโต
หัวหน้าโครงการฯ
นำเสนอแผนการดำเนินงานและคณะทำงาน
นายธีรพงษ์ รอดประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม
บรรยายเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ด้วย TH e-GIF
นายสุรชัย กรีวัชรินทร์
ผู้จัดการโครงการ
นำเสนอขั้นตอน เอกสาร และวิธีการพัฒนาระบบต้นแบบตามแนวทาง TH e-GIF
นางสาวพิชญา จ๋วงพานิช
ผู้วิจัยโครงการ
นำเสนอการจัดทำมาตรฐานข้อมูล
บรรยากาศการเริ่มต้นประชุมโครงการพัฒนากรอบแนวทางมาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ
เพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะด้วย TH-eGif ร่วมกันระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการกับกระทรวงคมนาคม
บรรยากาศการประชุม