หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ TH e-GIF
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ TH e-GIFและการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำมาตรฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ TH e-GIF เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำข้อกำหนดเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้สามารถพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสได้ ทั้งนี้ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ทั้งหมด 4 หลักสูตร ดั้งนี้
หลักสูตร
กันยายน 2552
ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
1. หลักสูตรการพิจารณามาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล (TH e-GIF) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
ครั้งที่1 วันที17-18
ครั้งที่2 วันที่28-29
2. หลักสูตรวิธีการจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามแนวทาง TH e-GIF
ครั้งที่1 วันที่21-22
ครั้งที่2 วันที่12-13
3. หลักสูตรเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มตามแนวทาง TH e-GIF
วันที่3-4
4. หลักสูตรการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
แนวทาง TH e-GIF
ครั้งที่1 วันที่11-12
ครั้งที่2 วันที่25-26