ความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวม

  • 1 เมษายน 2552 ลงนามในสัญญาและเริ่มต้นโครงการ
  • 27 พฤษภาคม 2552 ประชุมร่วมหน่วยงานเพื่อคัดเลือกและสรุประบบต้นแบบที่จะพัฒนา