รายละเอียด >
>

ประมวลภาพ

กำหนดการสัมมนาแนวทางและตัวอย่างการสนับสนุนและคัดเลือกหน่วยงาน
เพื่อการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้กรอบแนวทาง TH e-GIF ครั้งที่ 1/ 2552