วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ในการจัดทำมาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
    หน่วยงานภาครัฐ

2. เพื่อจัดทำมาตรฐาน และกระบวนการเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทาง
    TH e-GIF

3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
    หน่วยงานภาครัฐ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม