ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานมาตรฐาน
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรวมหน่วยราชการ บี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์: +662-141-6820 - 30
โทรสาร: +662-143-8024
www.mict.go.thที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
UKNOW center
Room 810, Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Kasetsart University
50 Phaholyothin Road, Jatujak, Bangkok 10900

Tel: +662-942-8555 Ext.1438
Fax: +662-579-0358
E-mail: uknow@uknow.ku.ac.th